Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Slide
Met focus op het kaliber van de cliënt!
Over Rapsodi
Rapsodi Hoofdgebouw

Over Ons

Wij zetten ons in voor de gezondheid en het welzijn van onze cliënten

Rapsodi Healthcare biedt zorg op maat, want ieder mens is uniek.
We zijn gespecialiseerd in een breed aanbod van hulpverlening voor zowel volwassen als jongere zorgbehoevenden. Onze vakbekwame en betrokken medewerkers staan klaar om hulp en ondersteuning te bieden.

Zorgaanbod

Bekijk ons zorgaanbod!

We zijn gespecialiseerd in een breed aanbod van hulpverlening voor zowel volwassen als jongere zorgbehoevenden.

Weet jij nog niet welk aanbod het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op +31 033 510 0321 of stuur je vraag door het formulier in te vullen op deze link.

Rapsodi Healthcare

Onze Werkwijze

Rapsodi Healthcare hanteert het 8-fasen model – een gids voor het planmatig begeleiden van cliënten in de maatschappelijke zorg.

Fase 1: Aanmelding

Het eerste contact tussen de cliënt en de medewerker van Rapsodi Healthcare. De cliënt kan zich zelfstandig aanmelden of verwezen worden door bijv. de huisarts, psycholoog of gemeente. Er is sprake van een inschatting of de cliënt terecht is bij Rapsodi Healthcare. In dat geval, wordt de situatie globaal verhelderd en een aanmeldingsoverweging gemaakt: voldoet de cliënt aan de toelatings- en uitsluitingscriteria? Indien wel, dan wordt het aanmeldingsformulier ingevuld.

Fase 2: Intake

Een nadere kennismaking tussen de cliënt en Rapsodi Healthcare. In dit gesprek wordt de situatie zo goed mogelijk in kaart gebracht, waarbij het verleden, heden en de toekomst aan de orde komen. Tevens worden de onderdelen van het biopsychosociaal model verhelderd. Na afloop van dit gesprek wordt bij voldoende informatiewisseling bepaald of de cliënt in aanmerking komt voor een begeleidingstraject o.b.v. de hulpvraag van de cliënt versus het aanbod van Rapsodi Healthcare.
De opbouwfase van de begeleiding aan de cliënt. Deze fase is bedoeld om de begeleiding op gang te brengen. Het gaat hierbij om eenmalige activiteiten om de begeleiding te kunnen starten. Samen wordt met de cliënt afgesproken welke regelzaken de cliënt zelf uitvoert en bij welke hulp nodig is. De benodigde informatie wordt gedeeld met de cliënt.

Fase 4: Analyse

Analyse van het functioneren van de cliënt op de verschillende leefgebieden. Hierin wordt de situatie van de cliënt verder verduidelijkt, waarmee de basis voor de verdere begeleiding wordt gelegd. Er worden begeleidingsgesprekken gebruikt om zicht te creëren op het functioneren van de cliënt op de leefgebieden. Deze gesprekken dienen ter vervolg / verdieping op de informatie uit de intake. Het betrekken van het netwerk van de cliënt vergroot de kans op duurzame hulpverlening.

Fase 5: Planning

Het opstellen van een begeleidingsplan. Er worden doelen en acties opgesteld voor de begeleiding op basis van de informatie uit de vorige fasen. Met de cliënt worden subdoelen geformuleerd. Er wordt rekening gehouden met de wenselijkheid en de haalbaarheid voor de cliënt: planmatig concrete en kleine doelen opstellen. Als de doelen helder zijn, worden de bijbehorende acties geformuleerd en de taken verdeeld. De afgesproken doelen, acties en taakverdeling worden in het begeleidingsplan vastgelegd.

Fase 6: Uitvoering

Het uitvoeren van het begeleidingsplan. De cliënt en de begeleider zorgen voor de uitvoering van de doelen en acties die in het begeleidingsplan zijn opgenomen. Bij de ene cliënt gaat het om een zinvolle dagbesteding, bij de ander om het aanpakken van zijn schulden. De voortgang van het begeleidingsplan wordt in de begeleidingsgesprekken getoetst. De begeleider ondersteunt de cliënt bij de uitvoering ervan. Doelen kunnen in overleg worden bijgesteld.

Fase 7: Evaluatie

Een terugblik op de uitvoeringsfase. Evaluatiegesprekken zijn aanleiding om bewust stil te staan bij de werking aan het hoofddoel: waarom zijn doelen wel of niet behaald / wat vindt de cliënt van de begeleiding / welke leermomenten zijn er voor een volgende keer? Het evaluatiegesprek is een belangrijk ijkpunt voor het verdere verloop van de begeleiding aan de cliënt: 1) de begeleiding wordt afgerond, de uitstroomfase gaat van start of 2) de begeleiding wordt voortgezet en het begeleidingsplan wordt eventueel aangepast voor de nieuwe uitvoering van start gaat.

Fase 8: Uitstroom

De afronding van de begeleiding. De begeleidingsgesprekken gaan over het eindigen van het begeleidingstraject. Het kan zijn dat er na afronding van de begeleiding nog behoefte is aan nazorg. De begeleider kan zelf na een bepaalde tijd contact zoeken met de cliënt of de cliënt gaat door met andere hulpverlening en wordt de begeleiding overgedragen. In het exitgesprek komt de ervaring van de cliënt aan bod. Op basis van de uitkomsten kunnen er verbeterpunten worden opgesteld.

Kunnen we u ergens mee helpen?