Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Klachten

De positieve kijk op Rapsodi Healthcare is van zeer belang. Bij ervaring van ontevredenheid omtrent de geleverde zorg door een cliënt, familielid of belanghebbende, kan een klacht worden ingediend. Klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie, zowel voor de cliënt als voor Rapsodi Healthcare. Een klacht wordt bezien als een advies om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Bij een klacht kan er contact opgenomen worden met het intern klachtopvang functionaris, telefonisch op 033-5100321, per mail naar klacht@rapsodihealthcare.nl.

Een gesprek kan al veel oplossing bieden. Echter, in uitzonderlijke gevallen, waarbij het niet lukt om tot een oplossing te komen met de betrokkene, kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris. Rapsodi Healthcare heeft ten aller tijden een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor u beschikbaar via Quasir, welke u kunt bereiken op 0561-618711 of via bemiddeling@quasir.nl. Voor meer informatie, zie www.quasir.nl.

Als het behandelen van de klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie. Rapsodi Healthcare is aangesloten bij stichting Zorggeschil. Een klacht moet schriftelijk en voldoende gemotiveerd ingediend worden bij het bestuur van de stichting Zorggeschil (Stichting Zorggeschil, Postbus 24018, 3502 MA Utrecht). De klachtenbrief dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de betreffende die het geschil aanhangig maakt, de omschrijving van het geschil en de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

Om de klacht zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen, is een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit zullen oppakken.

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit Klachten en geschillen in de Zorg van toepassing.