Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Medezeggenschap

Bij Rapsodi Healthcare is er sprake van medezeggenschapshantering. Dit houdt in dat cliënt en hun verwanten kunnen meepraten en meebeslissen over de zorg die ze aangeboden wordt. Hun wensen en behoeftes worden vastgelegd in begeleidingsplan dat gezamenlijk wordt ingevuld.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is van toepassing op Rapsodi Healthcare. Hierin is vastgesteld dat cliënten in de ouderen-, gezondheids- en welzijnszorg inspraak hebben d.m.v. een cliëntenraad. De cliëntenraad heeft invloed op wonen, werken, behandelen en ontspannen in en buiten de instelling. De raad maakt het mogelijk dat cliënten invloed hebben op het beleid van de organisatie.

Rapsodi Healthcare wil de medezeggenschap vergroten door de cliënt mee te laten doen aan onderwerpen die van kracht zijn op hem. Medewerkers van Rapsodi Healthcare kunnen onderwerpen aandragen die relevant zijn voor de cliënt. Cliënten worden gemotiveerd om actief mee te denken, beslissingen over te nemen en zo de zeggenschap op het niveau van samen wonen en werken te bevorderen.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • Huisregels / werkregels
  • Activiteiten binnen het huis / op de dagbesteding
  • Aanpassing aan regels / wetten die door de overheid worden vastgelegd