Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Werkwijze

Rapsodi Healthcare

Onze Werkwijze

Rapsodi Healthcare hanteert het 8-fasen model ­– een gids voor het planmatig begeleiden van cliënten in de maatschappelijke zorg. Het doel van dit model is het verlenen van adequate begeleiding voor de hulpvraag van de cliënt. Dit model biedt structuur, een doelgerichte werkwijze en betere samenwerking. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan verbetering van de situatie. Het versterkt de eigen kracht en regie van de cliënt.

Fase 1: Aanmelding

Het eerste contact tussen de cliënt en de medewerker van Rapsodi Healthcare. De cliënt kan zich zelfstandig aanmelden of verwezen worden door bijv. de huisarts, psycholoog of gemeente. Er is sprake van een inschatting of de cliënt terecht is bij Rapsodi Healthcare. In dat geval, wordt de situatie globaal verhelderd en een aanmeldingsoverweging gemaakt: voldoet de cliënt aan de toelatings- en uitsluitingscriteria? Indien wel, dan wordt het aanmeldingsformulier ingevuld.

Fase 2: Intake

Een nadere kennismaking tussen de cliënt en Rapsodi Healthcare. In dit gesprek wordt de situatie zo goed mogelijk in kaart gebracht, waarbij het verleden, heden en de toekomst aan de orde komen. Tevens worden de onderdelen van het biopsychosociaal model verhelderd. Na afloop van dit gesprek wordt bij voldoende informatiewisseling bepaald of de cliënt in aanmerking komt voor een begeleidingstraject o.b.v. de hulpvraag van de cliënt versus het aanbod van Rapsodi Healthcare.
De opbouwfase van de begeleiding aan de cliënt. Deze fase is bedoeld om de begeleiding op gang te brengen. Het gaat hierbij om eenmalige activiteiten om de begeleiding te kunnen starten. Samen wordt met de cliënt afgesproken welke regelzaken de cliënt zelf uitvoert en bij welke hulp nodig is. De benodigde informatie wordt gedeeld met de cliënt.

Fase 4: Analyse

Analyse van het functioneren van de cliënt op de verschillende leefgebieden. Hierin wordt de situatie van de cliënt verder verduidelijkt, waarmee de basis voor de verdere begeleiding wordt gelegd. Er worden begeleidingsgesprekken gebruikt om zicht te creëren op het functioneren van de cliënt op de leefgebieden. Deze gesprekken dienen ter vervolg / verdieping op de informatie uit de intake. Het betrekken van het netwerk van de cliënt vergroot de kans op duurzame hulpverlening.

Fase 5: Planning

Het opstellen van een begeleidingsplan. Er worden doelen en acties opgesteld voor de begeleiding op basis van de informatie uit de vorige fasen. Met de cliënt worden subdoelen geformuleerd. Er wordt rekening gehouden met de wenselijkheid en de haalbaarheid voor de cliënt: planmatig concrete en kleine doelen opstellen. Als de doelen helder zijn, worden de bijbehorende acties geformuleerd en de taken verdeeld. De afgesproken doelen, acties en taakverdeling worden in het begeleidingsplan vastgelegd.

Fase 6: Uitvoering

Het uitvoeren van het begeleidingsplan. De cliënt en de begeleider zorgen voor de uitvoering van de doelen en acties die in het begeleidingsplan zijn opgenomen. Bij de ene cliënt gaat het om een zinvolle dagbesteding, bij de ander om het aanpakken van zijn schulden. De voortgang van het begeleidingsplan wordt in de begeleidingsgesprekken getoetst. De begeleider ondersteunt de cliënt bij de uitvoering ervan. Doelen kunnen in overleg worden bijgesteld.

Fase 7: Evaluatie

Een terugblik op de uitvoeringsfase. Evaluatiegesprekken zijn aanleiding om bewust stil te staan bij de werking aan het hoofddoel: waarom zijn doelen wel of niet behaald / wat vindt de cliënt van de begeleiding / welke leermomenten zijn er voor een volgende keer? Het evaluatiegesprek is een belangrijk ijkpunt voor het verdere verloop van de begeleiding aan de cliënt: 1) de begeleiding wordt afgerond, de uitstroomfase gaat van start of 2) de begeleiding wordt voortgezet en het begeleidingsplan wordt eventueel aangepast voor de nieuwe uitvoering van start gaat.

Fase 8: Uitstroom

De afronding van de begeleiding. De begeleidingsgesprekken gaan over het eindigen van het begeleidingstraject. Het kan zijn dat er na afronding van de begeleiding nog behoefte is aan nazorg. De begeleider kan zelf na een bepaalde tijd contact zoeken met de cliënt of de cliënt gaat door met andere hulpverlening en wordt de begeleiding overgedragen. In het exitgesprek komt de ervaring van de cliënt aan bod. Op basis van de uitkomsten kunnen er verbeterpunten worden opgesteld.

Benevens de kwetsbaarheid versus veerkracht van de cliënt, heeft de ervaringsdeskundigheid van de medewerker een grote rol in het ontvangen / bieden van de juiste zorg. Deze deskundigheid hangt o.a. af van de kennis, werkervaring en levenservaring van de medewerker. Om de zorgdoelen van Rapsodi Healthcare zo optimaal mogelijk te kunnen waarmaken, voldoen onze medewerkers aan bovengenoemde eisen. Ze zijn gediplomeerd, ervaren en beschikken over essentiële competenties – zoals het vermogen tot empathie, communicatie, samenwerking, flexibiliteit, inleving, stressbestendigheid en reflectie – die mede bepalend zijn voor het genezings- / ondersteuningsproces.

Gezien de diversiteit aan cliënten wat betreft hun culturele achtergrond, taal én – soms cultuurgebonden – problematiek, bestaat het team van Rapsodi Healthcare doelbewust uit medewerkers van verschillende achtergronden. Dit heeft een toegevoegde waarde aan de reeds aanwezige competenties van de medewerkers in het adequate ondersteuningsproces.

Kunnen we u ergens mee helpen?